Werken aan digitale inclusie voor iedereen

Bij VodafoneZiggo willen we dat iedereen – op een verantwoorde manier – mee kan komen in de digitale samenleving. Daarvoor zijn digitale vaardigheden noodzakelijk. Om in contact te blijven met anderen, voor zelfontplooiing en voor professionele ontwikkeling. In een tijd waarin nieuwe technologieën elkaar in rap tempo opvolgen, moeten we er samen voor zorgen dat niemand achterblijft. We leggen de focus op drie gebieden om bij te dragen aan het vergroten van digitale inclusie:

  • Digitale vaardigheden: we ontwikkelen programma's om scholieren, ouderen en gezinnen digitale vaardigheden te leren, zoals Online Masters, Experience Days en Welkom Online.  

  • Waardevolle maatschappelijke partnerships: we werken samen met en ondersteunen organisaties die zich richten op sociale participatie. Samen met Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops zijn we initiatiefnemer van de Alliantie Digitaal Samenleven.

  • Step up for good: We bieden onze medewerkers de gelegenheid om op vrijwillige basis te participeren in educatie en kennisdeling.

Digitale vaardigheden

Door de ontwikkeling van digitale vaardigheden te stimuleren, en zo de kans op sociaaleconomische ongelijkheid en sociale uitsluiting te verkleinen willen we iedereen meenemen in de digitale samenleving. Met programma’s die specifiek gericht zijn op scholieren, ouderen en gezinnen willen we deze maatschappelijke doelgroepen verder helpen en bijdragen aan onze ambitie om in 2025 twee miljoen mensen vooruit te helpen. De programma’s financieren we vanuit de Vodafone Foundation.

Vodafone Foundation

De Stichting Vodafone Netherlands Foundation zet sinds 2002 technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. De foundation is een onafhankelijke organisatie en onderdeel van een wereldwijd netwerk van 27 Vodafone Foundations. Door dit netwerk van stichtingen kunnen we inspelen op specifieke maatschappelijke behoeftes op het gebied van gezondheid, onderwijs en rampenbestrijding van de landen waarin Vodafone actief is. Het is onze ambitie om met de foundation programma's 1,6 miljoen mensen in Nederland vooruit te helpen in de periode 2020 - 2025.

Digitale vaardigheden voor scholieren

Op basisscholen zijn digitale vaardigheden nog geen vast onderdeel van het lespakket. Willen we echter voor iedereen gelijke kansen creëren, dan moeten alle kinderen hier goed onderwijs in krijgen. Over enkele jaren hebben immers twee op de drie kinderen een baan waarin deze vaardigheden fundamenteel zijn. Bij VodafoneZiggo maken we ons daarom sterk voor goed onderwijs in digitale vaardigheden aan leerlingen met onze programma’s Online Masters en Experience Days. Ook hebben we in 2020 veel aandacht besteed om digitale vaardigheden op te nemen in het reguliere aanbod van scholen. Het is duidelijk dat dit op termijn zal gebeuren, alleen zal dit nog een aantal jaren duren. Daar komt bij dat niet alle leraren op dit moment over voldoende vaardigheden beschikken om kinderen hierin te onderwijzen. Daarom verwachten we dat ons digitale inclusie programma de komende jaren nog een waardevolle aanvulling blijft.

Experience Days

Met Experience Days laten we jongeren spelenderwijs kennismaken met technologie en bieden we een kijkje achter de schermen bij VodafoneZiggo. Scholieren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs volgen workshops. Ze krijgen begeleiding van VodafoneZiggo-medewerkers, die hen onder meer leren programmeren en 'kabelstrippen' – met een speciale tang een kabel ontdoen van zijn plastic omhulsel.

Met de Experience Days richten we ons vooral op kinderen uit wijken met een lagere sociaaleconomische status. We werken hiervoor samen met JINC, een organisatie die zorgt dat deze kinderen meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. Door COVID-19 konden we helaas geen kinderen meer ontvangen op onze kantoren. Daardoor hebben we onze doelstellingen niet behaald. In de eerste twee maanden van 2020 namen 238 leerlingen deel aan de Experience Days.

Online Masters

Met het gratis interactieve lesprogramma Online Masters helpen we kinderen tussen de 11 en 15 jaar (bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs) om meer kennis en inzicht te krijgen in de digitale wereld. Ze leren van digitale experts welke kansen maar ook welke risico’s er zijn. Met Online Masters leren ze hoe ze veilig, vaardig en bewust online kunnen zijn. VodafoneZiggo collega’s hebben de mogelijkheid om gastlessen te verzorgen in dit lesprogramma. Dat kan het hele jaar door. Tijdens het jaarlijkse evenement Week van de Mediawijsheid krijgt het programma extra veel aandacht. In 2020 vond het programma volledig online plaats.

Mediamatties

Ook voor gezinnen brengen digitale ontwikkelingen kansen en uitdagingen met zich mee. Dat blijkt onder andere uit het Onderzoek Monitor Mediagebruik. We willen ouders en kinderen inspireren en motiveren om de dialoog aan te gaan over het op een gezonde manier gebruik maken van internet, games en sociale media. Tijdens de Week van de Mediawijsheid in november 2020 is de 'ouder & kind'-quiz Mediamatties geïntroduceerd. Door tegelijkertijd samen te spelen op ieder een eigen scherm, krijgen ouder en kind een kijkje in elkaars online wereld. De vragen in de quiz stimuleren het gesprek over gamen, sociale media en internet. Mediamatties is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven en VodafoneZiggo.

 

Doelstelling 2021

Doelstelling 2020

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Resultaat 2018

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma

 140.000 

158.000 

119.249 

159.570 

176.370 

Aantal kinderen dat heeft meegedaan met een Experience Day

 400 

1.870 

238 

1.870 

2.451 

*Door COVID-19 zijn de aantallen achtergebleven en dit heeft ook invloed op doelstelling 2021

Digitale vaardigheden voor ouderen

Het belang van digitale inclusie werd dit jaar nog groter dan voorheen. Door COVID-19 moest het bezoek aan ouderen fors worden teruggebracht, werd de thuiszorg afgezegd en gingen verzorgings- en verpleeghuizen op slot. Met minder contact is de afhankelijkheid van digitaal contact enorm gegroeid. Om toch in contact te kunnen blijven met dierbaren en niet in een sociaal isolement te komen, was ‘online gaan’ voor veel ouderen de enige oplossing. Als persoonlijk contact plotseling niet meer vanzelfsprekend is, wordt kennis van digitale middelen ineens van levensbelang. Bij VodafoneZiggo zien we het als onze verantwoordelijkheid om deze kwetsbare doelgroep digitaal vaardig en zelfredzaam te maken. Door in 2020 zoveel mogelijk ouderen te bereiken met ons Welkom Online lesprogramma en met de Welkom Online Helpdesk, hebben we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van deze doelgroep, zodat ze effectiever kunnen deelnemen aan de digitaliserende samenleving.

Cijfers:

  • Van alle ouderen in Nederland had 6% van de 65-75-jarigen en 23% van de 75-plussers geen internettoegang thuis in 2019 (CBS)

  • 78,3% van 65 - 75-jarigen en 48,5% van de 75-plussers gebruikt dagelijks internet (CBS)

  • Bijna vier op de tien senioren zonder internet gebruiken het niet, omdat ze het te moeilijk vinden (KBO-PCOB)

  • Van de 440.000 senioren die op dit moment niet online zijn, zeggen ruim 320.000 mensen dat dit hen nooit meer zal lukken. Van hen vindt 99% dat de overheid en het bedrijfsleven alternatieven moeten blijven aanbieden voor wie niet digitaal uit de voeten kan. Veel van de ouderen die nu nog wel digitaal vaardig zijn, verwachten dat internet ook voor henzelf een probleem gaat worden in de toekomst (CBS en KBO-PCOB)

  • Desondanks is 76% van de 65- tot 75-jarigen en 40% van de 75-plussers actief op sociaal media. WhatsApp is onder ouderen het meest populair (CBS)

Welkom Online

Met medewerking van Netwerk Mediawijsheid en ECP/Veiliginternetten.nl ontwikkelden we in 2018 het lesprogramma 'Welkom Online'. Een lesprogramma voor 65-plussers die zelden of nooit online zijn geweest dat erop gericht is ouderen bewust te maken van de mogelijkheden van de onlinewereld.

Sinds 2019 werken we samen met het Nationaal Ouderenfonds en Samsung om zoveel mogelijk ouderen in Nederland te bereiken. Het Nationaal Ouderenfonds biedt het Welkom Online-programma aan via verschillende routes. Onder begeleiding van een vrijwilliger van het Nationaal Ouderenfonds ontdekken ouderen de mogelijkheden en leren zij digitale basisvaardigheden toe te passen. Ook onze VodafoneZiggo medewerkers zetten zich vrijwillig in om ouderen hierbij te begeleiden.

In 2020 is in samenwerking met het Ouderenfonds in korte tijd de gratis telefonische Helpdesk Welkom Online opgericht om ook op afstand nog meer ouderen te kunnen helpen met digitale vraagstukken. Vanwege COVID-19 was het aantal groepslessen en de 1-op-1 begeleiding lager dan gehoopt, maar het lesprogramma is wel vaker zelfstandig gebruikt.

 

Doelstelling 2021

Doelstelling 2020

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Resultaat 2018

Aantal ouderen dat heeft deelgenomen aan het Welkom Online programma

3.200 

750 

2.494 

741 

53 

Waardevolle maatschappelijke partnerships

Om onze maatschappelijke ambities te bereiken, werken we nauw samen met verschillende partners en ondersteunen we diverse landelijke en lokale initiatieven. We sluiten partnerships met stichtingen en geven donaties aan stichtingen die digitale en sociale inclusie bevorderen. Zo werken we samen met Nationaal Ouderenfonds, Stichting Kind en Ziekenhuis, Alliantie Digitaal Samenleven, JINC, Netwerk Mediawijsheid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Canal Pride Utrecht. Een overzicht van al onze maatschappelijke partnerships is te vinden in de bijlage.

Step up for good

Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in onze bijdrage aan de maatschappij. Ze kunnen zich op diverse manieren inzetten voor onze programma's, zoals Online Masters-gastlessen geven, workshops begeleiden als Experience Day-coach of telefonisch vragen beantwoorden van ouderen bij de Welkom Online Helpdesk. Door zich te registreren op ons Step up for good-platform kunnen zij onder werktijd een directe bijdrage leveren aan deze programma's. COVID-19 heeft er dit jaar helaas voor gezorgd dat er minder medewerkers actief zijn geweest voor Step up for good.

 

Doelstelling 2021

Doelstelling 2020

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Aantal medewerkers dat zich heeft geregistreerd voor Step up for good  

500 

500 

85

450 

Aantal uren besteed aan vrijwilligerswerk   

n.v.t.

n.v.t.

892

n.v.t.