Over dit impact report

Met dit impact report geven we onze stakeholders inzicht in en leggen we verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en thema's uit 2020. We willen hiermee een eerlijk beeld schetsen over de zaken die goed zijn gegaan en geven ook inzicht in mogelijke verbeterpunten en uitdagingen die nog voor ons liggen. In het verslag verwijzen we naar onze corporate website www.vodafoneziggo.nl, waar actuele informatie over de laatste ontwikkelingen, projecten en programma’s te vinden is.

Opzet en inhoud

Dit jaar rapporteren we voor het eerst in lijn met de GRI Standards: de Core optie. We hebben invulling gegeven aan de General Disclosures 2016 en hebben waar mogelijk voor onze materiële onderwerpen specifieke GRI-indicatoren opgenomen. De rapportagecriteria van de Prestaties Duurzaamheid zijn de intern gehanteerde rapportagecriteria gebaseerd op de definities van het GreenhouseGas Protocol.

Alle gerapporteerde gegevens komen voort uit onze interne metingen, berekeningen, opgaven door derden of interne systemen. Als we specifieke methoden van meten of inschattingen hebben moeten hanteren om indicatoren te bepalen dan lichten we dat expliciet toe in de bijbehorende teksten. In geval van wijzigingen in definities of onze rekenmethodiek ten opzichte van eerder gerapporteerde jaren geven we dat expliciet aan in de tekst.

Wij leggen in dit verslag uitsluitend verantwoording af over onze eigen activiteiten en prestaties en leggen geen verantwoording af over de activiteiten van eventuele partners of onze impact in de keten. In het geval dat er acquisities of desinvesteringen plaatvinden, worden alle gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en tot op de datum van desinvestering, tenzij anders vermeld.

Het impact report is opgebouwd rondom de materiële onderwerpen die we hebben geïdentificeerd en onze People, Planet, Progress pijlers. De inhoud van het verslag is tot stand gekomen door de inzet van managementleden verantwoordelijk voor de strategie, activiteiten en prestaties van de materiële onderwerpen. Samen met de negen leden van de directie bepaalden zij de opzet van het rapport en leverden zij alle kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aan voor de verslaglegging. Onze CSR Committee beoordeelt de inhoud van het impact report en geeft akkoord op de definitieve versie. De afdeling Corporate Communicatie & External Engagement is verantwoordelijk voor de samenstelling, eindredactie en publicatie van dit impact report.

De gepresenteerde financiële cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van VodafoneZiggo Group B.V. De geconsolideerde jaarrekening van VodafoneZiggo Group B.V. voor het jaar eindigend op 31 December 2020 is opgesteld overeenkomstig US GAAP en voorzien van een controleverklaring door KPMG Accountants N.V. op 16 maart 2021.

Onze ambitie

Het is ons doel om ieder jaar een nog transparanter en uitgebreider impact report te maken, waarin we focussen op de thema's waar onze stakeholders het meeste belang aan hechten. Dit zullen we in de komende jaren blijven monitoren middels het uitvoeren van materialiteitsanalyses. Om helder te krijgen wat precies onze invloed is op de wereld om ons heen, laten we de komende jaren regelmatig impactstudies uitvoeren.

Voor vragen over dit rapport of VodafoneZiggo kunt u mailen naar pers@vodafoneziggo.com.

Colofon

Website realisatie

F19 Digital Reporting

Ontwerp

Marco van Buren

Tekst en inhoudelijke ondersteuning

Sustainalize