Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

Materialiteitsonderzoek

In dit verslag rapporteren we over de onderwerpen die voor ons en onze stakeholders relevant zijn. Welke onderwerpen we opnemen in dit verslag, bepalen we aan de hand van verwachtingen van de stakeholders en op basis van onze strategische pijlers. We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op onze organisatie nauwgezet. Hiervoor gebruiken we externe onderzoeken (zoals sectoronderzoeken), media- en politieke scans, issue-analyses, individuele gesprekken en ons medewerkertevredenheidsonderzoek (Heartbeat). Ook kijken we naar de GRI-richtlijnen, onze reputatieonderzoeken, bedrijfsrisico's, trendanalyses, marktontwikkelingen en de factoren die invloed hebben op het vertrouwen en de reputatie. Op basis van deze bronnen hebben we een lijst opgesteld met de voor ons meest materiële onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vervolgens door ons Senior Leadership Team (SLT) en het Senior Management Team (SMT) goedgekeurd. Hiermee dragen zij ook verantwoording voor de acties en prestaties op de verschillende materiële onderwerpen. Onze voortgang en het beleid omtrent de materiële onderwerpen wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van onze behaalde resultaten. Indien deze evaluatie aanleiding geeft om onze aanpak of ons beleid te wijzigen dan rapporteren we daarover in de desbetreffende hoofdstukken.

 • Bedrijfsethiek: Bevorderen van een verantwoorde, eerlijke en integere manier van werken van al onze medewerkers in lijn met onze normen en kernwaarden, waarbij training, openheid en stimuleren van reflectie en discussie van essentieel belang zijn voor het waarborgen van een ethische cultuur, inclusief een veilige omgeving voor het melden van zorgen.

 • Circulaire economie: Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie door in te zetten op het verlengen van de levensduur van onze producten en het hergebruik van materialen voor zowel ons netwerk, gebouwen en producten

 • Digitale inclusie: Bijdragen aan een digitale samenleving waarin iedereen kan deelnemen door ons in te zetten om jong en oud te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en blijvend te kunnen participeren in een digitaler wordende samenleving

 • Digitale transformatie: Creëren van toekomstbestendige organisatie door ons in te zetten op de digitale transformatie van onze organisatie zodat we kunnen voldoen aan de veranderende verwachtingen en behoeftes van onze klanten  

 • Diversiteit en inclusieve cultuur: Creëren van een prettige, veilige en inclusieve werkomgeving waar medewerkers zich thuis en gehoord voelen en die een afspiegelijk is van de samenleving

 • Elektromagnetische straling: Zorgdragen voor veilige en verantwoorde omgaan met elektromagnetische straling door in te zetten op transparante communicatie over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden

 • Energieverbruik en CO2-emissies: Verminderen ons energieverbruik en CO2-emissies door in te zetten op het verduurzaming van onze kantoren, datacenters en producten en klanten in staat te stellen om milieuvriendelijkere keuzes te maken

 • Governance: Zorgdragen voor verantwoord en goed bestuur op de lange termijn 

 • Impact van producten en diensten: Ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan een veiligere, efficientere, gezondere en digitalere samenleving, zorgen voor een positieve klantervaring en een lagere impact hebben op het milieu

 • Innovatie: Bijdragen aan innovatieve technologie die mensen vooruithelpt en mensen in staat stelt om actief deel te nemen aan de maatschappij en zich verbonden te voelen

 • Investeren in de maatschappij: Investeren in partnerschappen met NGO's en stichtingen met als maatschsppelijk doel om digitale en sociale inclusie te bevorderen

 • Ketenbeheer: Bevorderen van een eerlijke, ethische en verantwoorde keten door ons in te zetten voor een veilige werkomgeving en eerlijke lonen in onze keten

 • Netwerk: Investeren in een betrouwbaar, innovatief en toekomstbestendig netwerk

 • Privacy: Zorgdragen voor de privacy van onze klanten door op een verantwoorde manier om te gaan met persoonlijke klantgegevens

 • Veiligheid: Zorgdragen voor de veiligheid van onze klanten door de juiste veiligheidsmaatregelen te implementeren om te voorkomen dat onze klanten slachtoffer kunnen worden (cyber)criminaliteit

 • Verantwoordelijke werkgever: Als onderdeel van onze purpose gedreven strategie creëren wij een informele, veilige en inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen in een markt die dynamisch is en veel van onze mensen vraagt. We streven ernaar dat onze mensen de purpose omarmen, en ervaren dat ze met hun werk maatschappelijke impact maken. Daarnaast zetten we in op persoonlijke ontwikkeling, onbeperkte training- en ontwikkelingsmogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

 • Zorg voor de klant: Investeren in blije en tevreden klanten door hen centraal te stellen en te luisteren naar hun behoeften en verwachtingen 

Deze onderwerpen bepalen de basis voor ons impact report. 

Toelichting op selectie stakeholder

VodafoneZiggo maakt communicatie mogelijk tussen individuen, organisaties, overheden en bedrijven – iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving. Alle mensen en groepen die beïnvloed worden door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. Als een van de grootste telecomaanbieders in Nederland, voelen we ons niet alleen verbonden met de maatschappij, we dienen ook een groot maatschappelijk belang en we zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Daarom zijn en blijven we voortdurend in gesprek met verschillende stakeholders om te weten wat er speelt in de wereld om ons heen en welke rol zij daarin zien voor VodafoneZiggo. De input die we van onze stakeholders ontvangen gebruiken we om onze strategie mede vorm te geven en fungeert als waardevolle input voor de strategische keuzes die wij maken. In onderstaande stakeholdertabel geven we inzicht in het contact dat we hebben gehad en de dialogen die gevoerd zijn met onze stakeholders in 2020, de frequentie van die gesprekken en de onderwerpen die daarin naar voren kwamen. Ook hebben we hierin opgenomen hoe wij daar als organisatie op gereageerd hebben.

Stakeholdergroep   

Hoe we in gesprek zijn   

Onderwerpen en issues  2020   

Onze reactie   

Koppeling materieel onderwerp   

Klanten  

1. Reputatieonderzoek (op kwartaalbasis);
2. NPS-metingen (maandelijks);
3. Workshops met klanten om behoeften, wensen en ervaringen van de klant goed te begrijpen (doorlopend);
4. Ziggo Community (doorlopend);  

1. Impact coronacrisis op onze producten en services;
2. Uitrol van ons GigaNet (5G op mobiel en docsis 3.1 op vast);   

1. Inzet op mitigeren van impact van de coronacrisis op onze producten en diensten, en op ons klantcontact;
2. Investeren in digitale infrastructuur  

1. Digitale inclusie;
2. Elektromagnetische straling;  
3. Impact van producten en diensten;
4. Investeren in de maatschappij;  
5. Privacy;
6. Veiligheid;  
7. Zorg voor de klant;  

Medewerkers  

1. Heartbeat-onderzoek (drie keer per jaar);
2. All Hands-sessies (op kwartaalbasis);
3. Gezamenlijke deelname aan vrijwilligersactiviteiten (doorlopend);
4. Onboarding nieuwe collega's (maandelijks);
5. Ondernemingsraad (doorlopend);
6. Update op het intranet door CEO (maandelijks);  

1. Thuiswerken en hybride werken;
2. Gezondheid en welzijn van medewerkers;   

1. We hebben een blauwdruk ontwikkeld voor het hybride werken tijdens en na de coronacrisis;
2. We besteden in onze communicatie met medewerkers nadrukkelijker aandacht aan hun gezondheid en het welzijn;   

1. Digitale transformatie;
2. Diversiteit en inclusieve cultuur;
3. Verantwoordelijke werkgever;  

Overheid (o.a. politiek, ministeries, en regelgevers)  

1. Regelmatig overleg met directie en allerlei andere niveaus binnen de organisatie over verschillende thema's (doorlopend);
2. We hebben op verschillende momenten binnen en buiten het wetgevingsproces contact met relevante partijen en organisaties over zaken die VodafoneZiggo raken (wanneer relevant);
3. We leveren een bijdrage door actief deel te nemen in consultaties op verschillende terreinen (bijv. voor regels omtrent een investeringsplicht in Nederlandse content) (incidenteel);
4. We organiseren werkbezoeken en informatiesessies met professionele stakeholders om in dialoog te gaan over belangrijke materiële thema's (incidenteel);
5. We leveren een bijdrage aan rondetafelgesprekken en expertsessies, zoals de digitaliseringsagenda onderwijs van OCW en EZK, Werkgroep Onderwijs van NLdigital (incidenteel);  

1. Bijdrage telecomsector aan het bestrijden van de coronacrisis;
2. Gebruikstoename door corona op onze netwerken;
3. Digitale inclusie;
4. Hybride werken;
5. Veiligheid en integriteit van onze netwerken;
6. Groene en digitale transities;  

1. We blijven onze input geven voor voorgestelde beleid, en we blijven ons inzetten om compliant te blijven met nieuwe wet- en regelgeving;
2. We blijven onze constructieve inzichten delen waar mogelijk met stakeholders binnen de overheid;   

1. Bedrijfsethiek;  
2. Circulaire economie;
3. Digitale inclusie;
4. Elektromagnetische straling; 
5. Energieverbruik en CO2-emissies;  
6. Governance;  
7. Innovatie;  
8. Privacy;
9. Veiligheid;   

Industrie (incl. sector- en brancheorganisaties)  

1. Regelmatig contact via sectororganisaties (bijv. NLdigital) (doorlopend);
2. We nemen deel aan platformgesprekken (incidenteel);
3. We zijn partner van diverse organisaties (Netwerk Mediawijsheid, ECP, JINC en VHTO) (doorlopend); 

1. Interoperabiliteit;
2. Digitale inclusie;
3. Digitaal welzijn;   

1. We blijven constructief samenwerken met de sector- en brancheorganisaties om issues rondom interoperabiliteit, etc. af te stemmen;
2. Waar nodig trekken we als telecomsector gezamenlijk op over beleidsveranderingen die de telecomsector raken;   

1. Bedrijfsethiek;  
2. Circulaire economie;
3. Digitale inclusie;
4. Elektromagnetische straling;
5. Energieverbruik en CO2-emissies;  
6. Governance;  
7. Innovatie;  
8. Privacy;
9. Veiligheid;   

Maatschappij  

1. We streven ernaar om (wisselende, soms tijdelijke) allianties te bouwen om problemen te agenderen, op te lossen en/of beleid te beïnvloeden. Denk hierbij aan de Alliantie Digitaal Samenleven die mensen in staat wil stellen om mee te doen in de (digitale) samenleving (incidenteel); 
2. We organiseren evenementen in samenwerking met externe relaties (incidenteel);
3. We leveren een bijdrage aan rondetafelgesprekken en expertsessies, zoals de Werkgroep Onderwijs van NLdigital en Curriculum.nu (incidenteel);   

1. Bijdrage telecomsector aan het bestrijden van de coronacrisis;
2. Digitale inclusie;
3. Groene en digitale transities;  

1. We hebben een blauwdruk ontwikkeld en gedeeld voor het hybride werken werken tijdens en na de coronacrisis;
2. We zetten ons via ons People Planet Progress-programma in om de samenleving beter te maken op vlakken zoals digitale inclusie, digitaal welzijn en CO2-reductie;  

1. Bedrijfsethiek;  
2. Circulaire economie;
3. Digitale inclusie;
4. Elektromagnetische straling;
5. Energieverbruik en CO2-emissies;  
6. Governance;  
7. Innovatie;  
8. Privacy;
9. Veiligheid;  

Investeerders  

1. We werken op allerlei niveaus (van directie tot operationele bedrijfsvoering) samen met onze moederbedrijven en (buitenlandse) collega's(doorlopend);
2. We brengen elk kwartaal onze financiële resultaten uit, en informeren ook o.a. de media en analisten daarover (kwartaal);
3. Meerdere malen per jaar wonen we conferenties bij waar analisten kunnen spreken met ons senior management (2-3x per jaar);
4. Elke paar jaar organiseren we een office day waar ons senior management een  business- en strategie update geeft aan verschillende stakeholders (elke 2-3 jaar);
5. Beantwoording van (basis)vragen over VodafoneZiggo van analisten/media, en verzoeken aan CFO (doorlopend);   

1. Marktontwikkelingen;
2. Economische ontwikkelingen;
3. Positie concurrenten;
4. Uitrol (nieuwe) netwerken zoals DOCSIS 3.1 en 5G;
5. Groene obligaties (Green Bonds);
6. Regelgeving(risico's);  

1. Verduidelijken van onze strategie, GigaNet en financiële verwachtingen naar buiten toe;  

1. Bedrijfsethiek; 
2. Circulaire economie;  
3. Digitale inclusie; 
4.Digitale transformatie;
5. Energieverbruik en CO2-emissies; 
6. Financiële prestaties;  
7. Governance; 
8. Innovatie;   
9. Investeren in de maatschappij; 
10. Netwerk; 
11. Privacy; 
12. Zorg voor de klant 

Leveranciers  

1. Performance promo planning calls (tweewekelijks);
2. Beoordelingsvergaderingen (op kwartaalbasis);
3. Vergadering op bestuursniveau (enkele keren per jaar);
4. Directievergaderingen (1 tot 2-jaarlijks);  

1. Introductie 5G;
2. Vraag- en aanbodveranderingen door het coronavirus;
3. Impact coronavirus op leveringszekerheid en bevoorradingsketen;
4. Portfolioveranderingen door het coronavirus;
5. Verschuiving van fysieke verkoop naar digitale verkoop door het coronavirus;  

1. Vanwege onze constructieve relatie met onze leveranciers, door de hoge vergaderfrequentie, werden er tijdig oplossingen gevonden voordat er onvoorziene situaties optraden;  

1. Bedrijfsethiek; 
2. Circulaire economie;  
3. Elektromagnetische straling; 
4. Governance;  
5. Privacy; 
6. Veiligheid;  
7. Zorg voor de klant;