GRI tabel

GRI Content Index – Core

GRI Code

Referentie

Toelichting

GRI 102: ALGEMENE INDICATOREN 2016

1. Organisatie profiel

  

102-1

Naam van de organisatie

Over VodafoneZiggo

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Over VodafoneZiggo

De VodafoneZiggo biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Boven Vredenburgpassage 128, 3511 WR Utrecht

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Over VodafoneZiggo

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Organisatiestructuur

 

102-6

Afzetmarkten

Over VodafoneZiggo

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Wij zijn VodafoneZiggo 

Hoe wij financiële en economische waarde creëren

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Wij zijn VodafoneZiggo

 

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Onze positie in de telecomketen

Hoe we impact maken in de keten

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

In 2020 hebben er geen significante wijzigingen plaatstgevonden in de organisatie en de keten.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Risicobeheersing

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Verduurzamen van ons inkoopproces

Partnership met Ecovadis om leveranciers te auditen

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

 

Alliantie digitaal samenleven, Netwerk Mediawijsheid, NL Digital, ECP, JAC, Monet, Abuse Information Exchange, GIGAEurope, COIN, Data Driven Marketing Association, Dutch Continuity Board, Expertisebureau Online Kindermisbruik, FIST, Future Society Nederland, Groep Graafrechten, GSMA, MVO Nederland, Open Internet Coalitie, RODAP, Ronde Tafel Bird&Bird, Stichting Preventel, TSOC, Vereniging BTG, VNO-NCW

    
    

2. Strategie

 

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord CEO

 

3. Ethiek en integriteit

 

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Onze Gedragscode

 

4. Bestuur

 

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Organisatiestructuur

 

5. Stakeholder Engagement

 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Toelichting op selectie stakeholder

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

97% van onze medewerkers vallen onder een CAO

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Toelichting op selectie stakeholder

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Toelichting op selectie stakeholder

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Toelichting op selectie stakeholder

 

6. Reporting practice

 

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Over dit impact report

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Over dit impact report

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Over dit impact report

 

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-50

Rapportageperiode

 

01/01/2020 - 31/12/2020

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 

23 april 2020

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

 

pers@vodafoneziggo.com.

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Voorwoord CEO

 

102-55

GRI Content Index

GRI tabel

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Over dit impact report

 
    

2. Materiële onderwerpen die VodafoneZiggo rapporteert volgens GRI

Referentie

Toelichting

Bedrijfsethiek (GRI 205: Anti-corruptie)

205

DMA

Ethisch handelen

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

205-2

Communicatie en trainingen omtrent anti-corruptie beleid en richtlijnen

Ethisch handelen

Connectiviteitstabel

 

Circulaire economie (GRI 301: Materialen)

301

DMA

Op weg naar een circulaire organisatie

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

301-1

Gebruikte materialen per gewicht of volume

Op weg naar een circulaire organisatie

Connectiviteitstabel

 

Energieverbruik en CO2-emissies (GRI 305: Emissies)

305

DMA

Impact via onze operatie

Impact via onze klanten

Impact via onze mensen

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1) naar gewicht

Impact via onze operatie

Impact via onze klanten

Impact via onze mensen

Connectiviteitstabel

Milieu impact

 

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2) naar gewicht

Impact via onze operatie

Impact via onze klanten

Impact via onze mensen

Connectiviteitstabel

Milieu impact

 

Governance (GRI 405: Diversiteit & Inclusie)

405

DMA

Bestuur & directie

Diversiteit en inclusie

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

201-1

Diversiteit bestuur en medewerkers

Bestuur & directie

Diversiteit en inclusie

Connectiviteitstabel

 

Community investment

103-1/2/3

DMA

Waardevolle maatschappelijke partnerships

Step up for good

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 1

Aantal medewerkers dat zich heeft geregistreerd voor Step up for good

Waardevolle maatschappelijke partnerships

Step up for good

Connectiviteitstabel

 

Digitale inclusie

103-1/2/3

DMA

Werken aan digitale inclusie voor iedereen

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 2

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma

Werken aan digitale inclusie voor iedereen

Connectiviteitstabel

 

VZ 3

Aantal kinderen dat heeft meegedaan met een Experience Day

Werken aan digitale inclusie voor iedereen

Connectiviteitstabel

 

Digitale transformatie

103-1/2/3

DMA

Transformatie naar een digitale organisatie

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 4

NPS Digitale klantreis mobiele klanten

Transformatie naar een digitale organisatie

Connectiviteitstabel

 

Diversiteit en inclusieve cultuur

103-1/2/3

DMA

Diversiteit en inclusie

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 5

Aantal aangenomen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Diversiteit en inclusie

Connectiviteitstabel

 
    

Elektromagnetische straling

103-1/2/3

DMA

Transparantie over de mogelijke effecten van elektromagnetische velden

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 6

Score interne policy compliance review EMV 

Transparantie over de mogelijke effecten van elektromagnetische velden

Connectiviteitstabel

 

Impact van producten en diensten

103-1/2/3

DMA

Technologische oplossingen voor de maatschappij ontwikkelen

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 7

Bondgenoten: aantal AV1 robots uitgeleend

Technologische oplossingen voor de maatschappij ontwikkelen

Connectiviteitstabel

 

Innovatie

103-1/2/3

DMA

Innovatieve producten en diensten

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 8

Aantal IoT verbindingen VodafoneZiggo

Innovatieve producten en diensten

Connectiviteitstabel

 

Ketenbeheer

103-1/2/3

DMA

Hoe we impact maken in de keten

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 9

Uitgaven aan leveranciers die Ecovadis assessment hebben afgerond

Hoe we impact maken in de keten

Connectiviteitstabel

 

VZ 10

Top 250 leveranciers in Ecovadis

Hoe we impact maken in de keten

Connectiviteitstabel

 

Netwerk

103-1/2/3

DMA

Investeren in een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk voor iedereen

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 11

Beschikbaarheid netwerk vast

Investeren in een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk voor iedereen

Connectiviteitstabel

 

VZ 12

Beschikbaarheid netwerk mobiel

Investeren in een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk voor iedereen

Connectiviteitstabel

 

Privacy

103-1/2/3

DMA

Beschermen van de privacy van onze klanten

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 13

Medewerkers dat privacy e-learning heeft doorlopen

Beschermen van de privacy van onze klanten

Connectiviteitstabel

 

Veiligheid

103-1/2/3

DMA

Borgen van de veiligheid van onze klanten

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 14

Klantenservice medewerkers die de data breach e-learning hebben gevolgd

Borgen van de veiligheid van onze klanten

Connectiviteitstabel

 

Verantwoordelijke werkgever

103-1/2/3

DMA

Verantwoordelijke werkgever

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 15

Aantal Discover trainees aangenomen

Verantwoordelijke werkgever

Connectiviteitstabel

 

Zorg voor de klant

103-1/2/3

DMA

Hoe wij waarde creëren voor onze klanten

Materialiteitsonderzoek

Over dit impact report

 

VZ 16

NPS gecombineerde diensten Vodafone - consument

Hoe wij waarde creëren voor onze klanten

Connectiviteitstabel

 

VZ 17

NPS gecombineerde diensten Ziggo - consument

Hoe wij waarde creëren voor onze klanten

Connectiviteitstabel