Ethisch handelen

Bij VodafoneZiggo bevorderen we een verantwoorde, eerlijke en integere manier van werken van al onze medewerkers. De manier van werken is in lijn met onze normen en kernwaarden, waarbij training, openheid en stimuleren van reflectie en discussie van essentieel belang zijn voor het waarborgen van een ethische cultuur. Daarbij creëren we een veilige omgeving voor het melden van zorgen.

Onze Gedragscode

Bij VodafoneZiggo werken we met duizenden mensen samen aan één doel: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Om succesvol te zijn in het behalen van ons doel is het essentieel dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten, en hoe we met elkaar willen samenwerken. In onze gedragscode hebben we daarom gezamenlijke gedragsregels en principes vastgelegd die richting geven aan ons doen en laten en die we te allen tijde hanteren als we aan het werk zijn. Ze zijn een afspiegeling van onze cultuur. In januari 2019 publiceerden we onze vernieuwde gedragscode.

De gedragscode geeft ook aan hoe medewerkers moeten handelen als zij vermoeden dat er misstanden of overtredingen plaatsvinden. Belangrijk is dat zij zich veilig voelen om dergelijke zaken te melden. Wij stimuleren onze mensen om dit te doen en beloven dat we iedereen die dit doet, beschermen.

Speak Out (waaronder de Klokkenluidersregeling)

In het geval dat onze gedragscode niet gevolgd wordt, en er vindt ongewenst of niet integer gedrag plaats, dan zijn er verschillende manieren om melding te maken. Dit kan intern bij leidinggevenden of bij specifieke afdelingen (Security, Compliance of HR). Als men echter een anonieme melding wil doen, kan gebruik worden gemaakt van de klokkenluidersregeling. Deze regeling kan door zowel interne als externe stakeholders gebruikt worden voor anonieme meldingen over bijvoorbeeld ongewenst of niet integer gedag. De afgelopen jaren hebben we intern meer aandacht aan deze regeling gegeven, wat tot een toename in het aantal (anonieme) meldingen heeft geleid via de klokkenluidersregeling. In 2020 is er zes keer gebruik gemaakt van deze speak out-mogelijkheid. Via andere interne meldingsmogelijkheden zijn er nog een honderdtal meldingen gemaakt. De meldingen via de klokkenluidersregeling vielen onder de categorieën intimidatie, HR klacht, gezondheid en welzijn, zorgplicht, security en fraude. VodafoneZiggo heeft opvolging gegeven aan deze meldingen door onderzoek in te stellen conform onze protocollen. De melders worden hiervan altijd op de hoogte gehouden.

 

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Resultaat 2018

Aantal speak out meldingen  

12 

Onze Privacy, Risk & Compliance-afdeling fungeert intern als business enabler. Zij zien erop toe dat de gedragscode en daarmee ook onze cultuur beschermd en gehandhaafd wordt. Dit doen ze niet door mensen tegen te houden of te vertragen maar juist door flexibel mee te bewegen met de organisatie en andere afdelingen in staat te stellen om vooruit te kunnen kijken naar mogelijkheden. Uiteraard wel binnen de daarvoor gestelde regels.

Interne bewustwording

Gedurende het jaar volgen alle medewerkers een of meerdere trainingen over gedrag en ethisch handelen. Tijdens deze trainingen leren ze over onderwerpen als privacy, veiligheid, anti-corruptie en omkoping, mededingingsrecht, gezondheid en welzijn en de inhoud van onze gedragscode.

Elke twee maanden besteden we aandacht aan een thema uit de gedragscode met onder meer posters, artikelen, discussies op Yammer (vergelijkbaar met Twitter, maar alleen voor medewerkers), trainingen en teambijeenkomsten. Door deze activiteiten nam de bewustwording over ethisch handelen toe. Dat bleek onder meer uit een hoger aantal meldingen en verzoeken om advies. De terugkoppeling vanuit onze mensen gebruiken we om de communicatie en trainingen over ethisch handelen verder te ontwikkelen.

 

Resultaat 2020

Resultaat 2019

% medewerkers die module gedragscode heeft doorlopen 

100%

93%

% externe inhuur die module heeft doorlopen 

100%

0%

# trainingsuren [e-learnings gedragscode, anti-omkoping, privacy, security, mededingingsregels, health & safety]

12.700 

11.400