Hoe we impact maken in de keten

Als een van de grotere spelers in de Nederlandse telecomsector is het onze verantwoordelijkheid om niet alleen de impact van onze eigen activiteiten en producten onder de loep te nemen, maar ook te kijken naar de keten als geheel. Wat is de impact die onze leveranciers, partners en klanten hebben, en wat kunnen we als VodafoneZiggo doen om daar positieve invloed op uit te oefenen.

Onze keten

VodafoneZiggo bouwt en onderhoudt de infrastructuur die nodig is voor een snel, betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk. We werken hiervoor samen met leveranciers die ons helpen met constructie-, aanleg- en onderhoudsactiviteiten. Nederlandse bedrijven en consumenten maken vervolgens gebruik van dit netwerk om te kunnen bellen, internetten of televisiekijken. Om dit mogelijk te maken hebben zij apparatuur nodig, denk bijvoorbeeld aan mobiele telefoons, modems, versterkers en mediaboxen. VodafoneZiggo produceert deze apparatuur niet zelf, maar koopt dit – vaak in samenwerking met moederbedrijven Vodafone en Liberty Global – in bij leveranciers en toeleveranciers in landen als China, Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Producten die door klanten gebruikt worden zoals modems, sturen we via distributiepartners door naar de eindgebruiker, onze klanten. We kopen daarnaast ook goederen en diensten in waar we zelf gebruik van maken. Denk aan netwerkapparatuur, kantoormeubilair en benodigdheden, maar ook IT-software en hardware, energie en callcenterdiensten.

Verduurzamen van ons inkoopproces

We realiseren ons dat we – vanwege de omvang van onze organisatie - met onze inkoopkracht veel positieve impact kunnen maken. Daarom kopen we zoveel mogelijk duurzame producten in, en werken we hard aan verdere verduurzaming van ons inkoopproces. Alles wat we inkopen moet voldoen aan onze duurzame en ethische standaarden. We maken hierover afspraken met onze leveranciers. Die afspraken gaan niet alleen over milieu-impact, maar hebben ook betrekking op arbeidsomstandigheden, eerlijke salarissen en veiligheid. Zo kopen we enkel gecertificeerde energie in die is opgewekt door Europese windturbines. En als we samenwerken met onderaannemers die ons GigaNet verder uitbouwen, maken we afspraken over veiligheid. In 2020 voerden onze leveranciers meer dan 250 werkplekinspecties uit tijdens werkzaamheden met een hoog risicoprofiel. Deze werkzaamheden omvatten werken op hoogte, werken in besloten ruimten en werken met elektriciteit. Doorgaans bezoeken onze Executive Director Technology en zijn managementteam elk kwartaal een locatie om de gezondheids- en veiligheidsaspecten te beoordelen. Door COVID-19 was dit helaas niet mogelijk in 2020.

Een deel van onze callcenterdiensten besteden we uit aan partijen buiten Nederland, onder meer in Suriname en Turkije. Met deze leveranciers zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de werkomstandigheden en eerlijke salarissen. Alle afspraken hebben we samengevat in onze duurzame en ethische inkoopcode. Naast werkomstandigheden en eerlijke salarissen bevat onze inkoopcode ook andere onderwerpen die aansluiten bij de OESO-richtlijnen zoals corruptie, milieu, veiligheid en gezondheid.

Zorgvuldig selecteren van onze leveranciers

Bij VodafoneZiggo stellen we hoge eisen aan onze leveranciers, ook op het gebied van duurzaamheid. Samen met hen willen we onze duurzame ambities behalen. Voordat we een samenwerking aangaan wordt een due diligence-procedure in gang gezet om ervoor te zorgen dat we de risico’s kennen die een eventuele samenwerking met een partij met zich meebrengt. Elke leverancier of partij waarmee we potentieel zaken willen doen, wordt met behulp van de World check tool gescreend of ze handelen in landen waar sancties gelden, of ze ooit beboet zijn voor omkoping, en of er sprake is van reputatieschade door slechte berichtgeving in de media. Naar aanleiding van door de tool geïdentificeerde risico’s hebben we in 2020 een brief gestuurd aan 300 leveranciers waarin we ze hebben geattendeerd op onze inkoopcode. Ook na het afsluiten van de overeenkomst wordt bijgehouden of er veranderingen plaatsvinden in de situatie. Identificatie van risico’s bij partners of potentiële relaties kan in een aantal gevallen leiden tot een discussie op directieniveau of tot een besluit om een contract te verbreken. In 2020 zijn er geen misstanden of overtredingen van onze inkoopcode naar voren gekomen.

Partnership met Ecovadis voor leveranciers audit

In juni 2020 zijn we een lange-termijn partnership aangegaan met Ecovadis. Een onafhankelijk bureau dat ons via een tool helpt de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers te auditen. Samen met Ecovadis vragen wij onze leveranciers om inzicht te geven in 21 CSR-gerelateerde onderwerpen (onderverdeeld in vier thema's: milieu, arbeidspraktijken & mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en duurzame inkoop). De criteria zijn gebaseerd op internationale MVO-normen zoals de Global Compact Principles, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de normen van het Global Reporting Initiative (GRI), de ISO 26000-norm en de CERES-principes. Ons partnership met Ecovadis zorgt niet alleen voor meer transparantie en de mogelijkheid hier op termijn meer eisen aan te verbinden, we creëren met deze stap ook een groeiend bewustzijn bij partnerbedrijven en leveranciers. Hiermee vergroten we onze indirecte impact op de keten en versnellen we de beweging naar een duurzame toekomst. In 2020 hebben we 21% van onze top 250 leveranciers aangesloten. Het is onze ambitie om in 2021 minimaal 70% van onze top 250 bij Ecovadis te laten aansluiten.

 

Doelstelling 2022

Doelstelling 2021

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Totale uitgaven aan leveranciers die Ecovadis assessment hebben afgerond

€ 1.100 miljoen

€ 900 miljoen

19,2%

n.v.t.

% top 250 leveranciers in Ecovadis (in '22 top 500)

75%

70%

21,2%

n.v.t.

Via onze moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global zijn internationale contracten afgesloten met telefoonfabrikanten zoals Samsung en Apple, en producenten van modems, versterkers en mediaboxen. Deze producenten bevinden zich vrijwel uitsluitend in Azië. Net als bij ons, staat duurzame inkoop ook bij onze moederbedrijven hoog op de agenda. Lees hier meer over de aanpak van Vodafone Group en Liberty Global.

Hoe we samenwerken binnen onze sector om onze keten te verduurzamen

VodafoneZiggo maakt deel uit van JAC, een internationaal samenwerkingsverband van telecombedrijven met als doel om gezamenlijk audits uit te voeren en invloed uit te oefenen op de CSR-prestaties van invloedrijke leveranciers in de sector. Op deze manieren bundelen we onze krachten en vergroten we onze invloed op mondiaal niveau. In 2020 hebben we in samenwerking met JAC audits kunnen uitvoeren bij grote leveranciers uit onder meer Japan, China, India, Zuid-Korea, Oost-Europa en Taiwan.

Dilemma’s en uitdagingen

Bij het verduurzamen van ons inkoopproces worden we regelmatig geconfronteerd met uitdagingen en dilemma’s, zowel intern als extern. Verduurzaming van producten, diensten en processen gaat vaak gepaard met hogere kosten. Hier een optimale balans in vinden kost tijd en vraagt om een zorgvuldige aanpak in het betrekken van relevante interne stakeholders. In 2020 hebben we daarom veel aandacht besteed aan het versterken van de interne bewustwording rondom thema’s als duurzame inkoop en waarom het zo belangrijk is voor de toekomst van onze organisatie. In november 2020, werd tijdens het People Planet Progress festival een webinar over dit onderwerp georganiseerd, waar meer dan 700 collega's aan hebben deelgenomen.

Een uitdaging waar we in 2020 ook mee geconfronteerd zijn is de kwetsbaarheid van onze toeleveringsketen in tijden van een pandemie. COVID-19 zorgde begin vorig jaar voor een wereldwijde lockdown met grote gevolgen voor ons inkoopproces en onze voorraden. Veel van onze hardware zoals modems, mediaboxen en telefoons worden geproduceerd en daarna verscheept vanuit Azië. Toen in april 2020 een groot deel van Azië op slot ging, zorgde dit per direct voor een beperking in de inkoopmogelijkheden. We hebben de schade kunnen beperken door in te zetten op risicospreiding, door voorraden omhoog te brengen en langer vooruit te bestellen. Hiermee hebben we tekorten op de langere termijn weten te voorkomen en onze relatie met ketenpartners kunnen verstevigen.